ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
อาคารเรียนรวม 4 (CB4) ชั้น 4

กิจกรรมและข่าวสาร

ผลงานวิจัย

บริการทดสอบและการฝึกอบรม

ห้องปฏิบัตการทดสอบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Today’s demands on our knowledge are every bit as diverse and dynamic as our profession itself. We keep learning more and longer – for our work, for our career, and for ourselves. Advancing digitalization entails new topics, and is also changing the way we absorb and process knowledge. SITRAIN – Digital Industry Academy offers the right source of knowledge here, which we can use anytime in just the way we need it. The time for industrial learning is now.

บริการฝึกอบรม

Do you need assistance, or have questions about SITRAIN training

ลงทะเบียนฝึกอบรม