ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วศ.ด. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ