ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)