ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อิเล็คทรอนิกส์กำลังการขับเคลื่อนมอเตอร์