ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระดับปริญญาโท

Advance your career skills by gaining an in-depth perspective of global supply chains, and develop the strategic and analytical tools to manage them.