ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ขอปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ขออภัยอย่างสูง
ติดต่อภาควิชาฯ โทรศัพท์ 02-4709045 หรือ facebookติดต่อบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวลลิดา เครือแตง
นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9043
lalida.kru@mail.kmutt.ac.th

นางสาวธิกามาศ ครุฑจ้อน
นักบริหารงานทั่วไป
02-470-9033
thikamat.kru@mail.kmutt.ac.th

นางสาววัลวิภา ศิริอุบลวัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
02-470-9040
wanvipa.sir@kmutt.ac.th

นายเวทิน รัชตะหิรัญ
นายช่างเทคนิคพิเศษ
02-470-9052
vatin.rat@mail.kmutt.ac.th

นายประเสริฐ สินน้อย
นายช่างเทคนิค
02-470-9047
prasert.sin@mail.kmutt.ac.th

นายดิเรก จรูญรอดดำรง
นายช่างเทคนิค
02-470-9047
direk.cha@mail.kmutt.ac.th

ส.อ.ภาณุพงศ์ เสือแก้ว
นายช่างเทคนิค
02-470-9050
panupong.sea@mail.kmutt.ac.th