Department of Electrical Engineering

Faculty of Engineering

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

ปริญญานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์

ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่เรื่องชื่อผู้ทำโปรเจ็คอาจารย์ที่ปรึกษา
1ระบบควบคุมการผ่านเข้าออกโดยปัญญาประดิษฐ์ธัญวัฒน์,พงศกร,เอื้อการย์ดร.จักรกฤช กันทอง
2การใช้เทคโนโลยี IOT เพื่อตรวจสอบกราทำงานของ Capacitor Bankศิริพงษ์,สมนึก,สาธิตดร.จักรกฤช กันทอง
3การศึกษาเซนเซอร์ไลดาร์สำหรับขับเคลื่อนรถต้นแบบไร้คนขับเกริกเกียรติ,น.ส.กรรณิการ์,น.ส.ญาดาดร.จักรกฤช กันทอง
4ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์โดยปัญญาประดิษฐ์สุรเกียรติ,ธัชพงษ์ดร.จักรกฤช กันทอง
5อุปกรณ์ระบุตำแหน่งผู้สูงอายุน.ส.ชัญญา,ภัทรพล,มหรรณพผศ.ทัศนีย์ ชยาวนิช
6การพัฒนาระบบ IOT ต้นแบบเพื่อตรวจเผ้าและบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในหอสมุด มจธ.ณภัค,น.ส.ศิริขวัญอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
7การพัฒนาระบบตรวจเฝ้าการทำงานของชุดตัวเก็บประจุแบบเวลาจริงน.ส.จุฑามาศ,ปฏิพัฒน์,น.ส.ปาณิศาอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
8เครื่องปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์อัตมัติไมฟาร์มธิรเดช,เสริมศักดิ์อาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
9เครื่องไล่สุนัขคมชาญ,น.ส.พิมพ์จุฑา,พิสิฐอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
10การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดกระแสอิมพัลส์ 8/20µs ขนาด 50kA 20kJพิสิฐ,ศรัญ,สุปกาณฑ์อาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
11เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1.2/50 µs 800kV 40kJ ระยะที่6สิงห์,อดิเทพ,เฉลิมรัฐอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
12การทดสอบความเป็นไฮโดรโฟบิก (Hydrophobicity) ของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าน.ส.ภัทรพรรณ,น.ส.ศุภรัตน์อาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
13ระบบเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติธนิสร,สุกนต์ธีดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
14การศึกษา Blockchainฉัตริน,ณฐกรดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
15การดึงค่าระดับความเครียดและสมาธิจาก Neurosky Mindwave EEG Sensor ด้วย Microcontrollerณภัทร,ณัชฎิลดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
16อุปกรณ์ตรวจสอบความลึกขณะลงเสาเข็มน.ส.ญาณิศา,ณฐพล,ณัฐภัทรดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
17การศึกษาและพัฒนาบล็อกเชนที่สามาถเก็บข้อมูลการแพทย์ทั่วไปทศัศยา,ชัยวุฒิ,วรธรรมดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
18เครื่องให้ยาอัติโนมัติศาสนวัตร,น.ส.สิรภัทร,น.ส.ชนิกานต์รศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
19การพัฒนาแหล่งกำเนิดแสงสำหรับการปลูกผักกาดหอมแบบไร้ดินอธิศอาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์
20การทำสเนคของสายเคเบิลต้ายดินน.ส.ณัชฌา,น.ส.เรณุกา,น.ส.ศศิประภาพรผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
21กรณีศึกษาการตรวจวัดการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมระดับ SMEsปัณณวัฒน์,เกียรติวัฒน์,ไพโรจน์ผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
22การศึกษาการเกิดแรงดันที่ตกคร่อมดินชั่วขณะในสถานีไฟฟ้าแบบฉนวนก๊าซธนชัย,ธีรภัทร,ปฐพีผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
23การออกแบบเบอร์เดนตามมาตรฐาน IEC61869-1 (2007) IEC61869-3 (2011) และ IEC61869-5 (2011) เพื่อทดสอบความถูกต้องของหม้อแปลงแรงดันวันปิยะ,ชาญณรงค์,ชานนผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
24เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายด้วยสัญญาณแสงภิญโญผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
25อุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าที่ส่งกำลังไฟฟ้าได้สองทิศทางแบบเฟสเดียวภานุวัฒน์,น.ส.ฤชากร,วรินทรผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
26การศึกษาการทำงานของหลอดไฟฟ้าเหนี่ยวนำน.ส.สรินยา,เกียรติศักดิ์,น.ส.จุฑาทิพย์ผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
27การศึกษาเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำโดยไม่ใช้เบ้าหลอมสำหรับงานอะลูมิเนีนม ระยะที่ 2ชยาภัส,ณัฐวุฒิ,ปวีร์วัชรผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
28การประยุกต์ใช้ระบบดีซีไมโครกริดเพื่อที่อยู่อาศัยโดยสามารถตอบสนองความต้องการทางไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้ากับผู้จำหน่ายพรเทพ,วรมินทร์ผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
29เครื่องทำลายหัวเข็มฉีดยาน.ส.ณริสญา,น.ส.นิรมล,น.ส.ปิยะดาผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
30การศึกษารูปแบบแรงดันสำหรับทดสอบความสามารถในการทนต่อสภาวะแรงดันต่ำชั่วขณะตามมาตรฐาน IEC TS 62910จิรพุทธ,วรวงศ์ผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
31การออกแบบวงจรกรองความถี่แบบพาสซีฟสำหรับเตาหลอมเหนี่ยวนำชนัญพงศ์,นววิธ,บุญญากรผศ. ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร
32ระบบสตาร์ทมอเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยเทคนิคการลดแรงดันร่วมกับการชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟน.ส.ณัฐรัตน์,ธนกฤต,น.ส.มนัสพรผศ. ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร
33การควบคุมไฟถนนโดยลอร่านราวิชญ์,ณัฐพงษ์ผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
34การพัฒนาระบบแสงสว่างสำหรับการปลูกพืชไร้ดินวสุภัทร,น.ส.ชมพูนุช,สหภาพผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
35อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จของแบตเตอรี่ธันยนนท์,โพชฌงค์ผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
36การพัฒนาระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบซิงโครนัสรีลักแตนท์ชนิดแม่เหล็กถาวรปาณัท,สราวุธ,เมธาผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
37อุปกรณ์รับส่งข้อมูล LoRa สำหรับรถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟ้ฟ้าปริญญา,ฐานิศ,น.ส.พีรญาอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
38อุปกรณ์แปลงข้อมูลจากม็อดบัสขึ้นสู่เครือข่ายไร้สายเพื่อแสดงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตนักคิด,กษิดิศ,ชยพลอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
39ระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาด้วยระบบ Internet of Things (IoT)ศิริพงษ์,น.ส.สุนิสา,ณรงค์ศักดิ์ผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
40การออกแบบตัวควบคุมของระบบไมโครกริดภูมิธนันท์,น.ส.ธนาภา,ณรงค์ศักดิ์ผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
41การพัฒนาระบบตรวจเฝ้าและควบคุมบ้านอัจฉริยะน.ส.ธีมาพร,น.ส.วรจรรย์อาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
42การศึกษาคุณสมบัติการสะท้อนแสงของผิวถนนลาดยางสำหรับประเมินสมรรถนะการส่องสว่างน.ส.กนกอร,น.ส.อภิชญาพรอาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์
43การศึกษาโซลิดสเตทเซอร์กิตเบรกเกอร์กระแสตรงกนธีผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
44การศึกษาระบบส่งกำลังแบบไร้สายนิติพล,วิศรุต,สุวิจักขณ์ผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
45ชุดจำลองตำแหน่งของดวงอาทิตย์นิธิวัฒน์,น.ส.เบญญาภาอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
46เครื่องตรวจสอบข้อสอบแบบปรนัยธีภพ,โรจนศักดิ์,น.ส.สุภาพรผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
47การศึกษาการตรวจวัดทางไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ภาคิน,ไวทยา,ศราวุฒิผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
48เครื่องออกกำลังกายด้วยหลักการเพียโซอิเล็กทริกไกรชนัญณ์,ชลธรผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
49การขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าปิยวิทย์,อธิปรศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
50การจำลองระบบจ่ายไฟฟ้าให้รถไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม Sidytracฤทธิเกียรติ,วัชรพงศ์,วาทินรศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ

 


ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่เรื่องชื่อผู้ทำโปรเจ็คอาจารย์ที่ปรึกษา
1การทดลองการเสื่อมอายุของสายไฟฟ้าภายใต้การทดสอบเร่งการเสื่อมอายุดนัยฤทธิ์,น.ส.ปราณีอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
2เครื่องดักจับมลพิษอนุภาคขนาดเล็กด้วยสนามไฟฟ้าสถิต Electrostatic Precipitatorกานต์,ธวัชชัย,กิตติธัช อาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
3การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ขนาด 1.2/50 µs 800 kV 40 kJ (ระยะที่ 4)ภาณุพันธ์,กฤษณ์,ชาญวิทย์อาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
4หม้ออแปลงไฟฟ้า 24 พัลส์ 5 kVA 380/245 V AV/DC เพื่อลดกระแสฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าปฐมพงษ์,วรัญชิต,สรวิศอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
5การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดกระแสอิมพัลส์ขนาด 3kA 8/20 microsecคริษฐ์,ณัฏฐพัชร์,ธนพลอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
6การศึกษาการเลือกตำแหน่งและขนาดที่เหมาะสมของตัวเก็บประจุใน
ระบบจำหน่ายโดยใช้โปรแกรม DIgSILENT
น.ส.แค๊ชชา,น.ส.รุ่งอรุณ,ณัฏฐีลักษณ์ผศ.ทัศนีย์ ชยาวนิช
7การลดแรงดันพุ่งเกินในแรงดันอิมพัลส์รูปคลื่น 1.2/50µsกมลวัฒน์,พงศภัค,อาทิตย์ผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
8การออกแบบและสร้างชุดทดสอบผลกระทบจากการเปรอะเปื้อนฝุ่นของลูกถ้วยฉนวนตามมาตรฐาน IEC 60507-2013 ed.3ณัฐวัตร,น.ส.อุษณีผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
9การวิเคราะห์กระแสไฟฟ้าไหลวนในสถานีย่อยแบบ GIS ที่ระดับแรงดัน 500 kVชยกร,น.ส.ศุภาวีรฺ,อิทธิพัทธ์ผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
10โปรแกรมการวิเคราะห์ปริมาณแก๊สในน้ำมันหม้อแปลงน.ส.กรรณิการ์,น.ส.บุศรินทร์ผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
11วงจรตัดกระแสไฟฟ้ารั่วแบบปรับค่าได้สำหรับการทดสอบความทนต่อแรงดันตามความถี่กำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าปิ่นพงศ์,พิชิตชัย,อภิสิทธิ์ผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
12การจำลองระบบไมโครกริดด้วยซอฟต์แวร์ DIgSILENT Power Factory ฤทธิชัยผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
13การศึกษาเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำโดยไม่ใช้เบ้าหลอมสำหรับงานหลอมอะลูมิเนียมอรรถสิทธิ์,ภิเษกผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
14การศึกษาระบบดีซีไมโครกริดสำหรับระบบไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยกฤษดา,นิติชัย,น.ส.โชติญาผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
15ตู้อบกล้วยโดยใช้ลมร้อนธงชัย,น.ส.มุกดาผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
16การศึกษาชุดขดลวดส่งกำลังไร้สายสำหรับประจุแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเขมณัฏฐ์,น.ส.ณัฐภัสสร,วิกรานต์ผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
17การศึกษาการออกแบบขดลวดสำหรับงานหลอมเหนี่ยวนำแบบลอยตัวโดยใช้โปรแกรมไฟไนต์เอเลเมนต์น.ส.วรรณวดี,น.ส.วรินทร์ธรผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
18การประเมินศักยภาพลมในทะเลอ่าวไทย บริเวณภาคใต้ตอนล่างน.ส.จุฬาลักษณ์ผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
19เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่จากพลังงานแสงอาทิตย์ก้องเกียรติ,ธนัชผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
20เครื่องตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของวันที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์น.ส.อรุณวรรณ,น.ส.อุมาภรณ์ดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์
21การพัฒนาระบบตรวจเฝ้าการใช้ไฟฟ้าของแผงจ่ายไฟย่อยด้วย IoTสุภชัย,กรกฤษอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
22การพัฒนาระบบตรวจเฝ้าคุณภาพแรงดันไฟฟ้าด้วย IoTนพวงศ์,น.ส.นฤมล,น.ส.แสงรัตน์อาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
23การพัฒนาระบบ IoT เพื่อตรวจเฝ้าภาระการปรับอากาศและปริมาณ CO2 ในอากาศน.ส.วริศรา,ณัฐชนนอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
24การใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบห้องสุขาอัตโนมัติน.ส.สุภัสสรา,อลงกตอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
25หุ่นยนต์ส่งพัสดุอัจฉริยะน.ส.ปรียนันท์,สุทธิพงษ์,น.ส.พัณณ์ชิตาอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
26ระบบดูแลผู้สูงอายุโดยอาศัยการดึงข้อมูลจากสายรัดข้อมือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตน.ส.รัญชิดา,น.ส.วรัญญา,ศรัณย์ดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
27สมาร์ทมิเตอร์เกื้อวงศ์เผ่า,คณินณัฐ,น.ส.ณัฐชาดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
28การติดตามและรับส่งข้อมูลการใช้งานของรถไฟขนส่งสินค้าผ่านระบบเครือข่ายไร้สายกมลพัฒน์,อนุวัต,เทพไทดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
29ระบบควบคุมหลอดไฟผ่านเครือข่ายไร้สายน.ส.ภัทรียา,วินัยดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
30รถโดยสารอัจฉริยะด้วยระบบ Lora IoTน.ส.นิจนันท์,ปฏิภาณ,พชรดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
31การวิเคราะห์คุณภาพทางไฟฟ้าระบบรางของ ‘Airport Rail Link’ปวเรช,อดิศร,อภิรัฐรศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
32การออกแบบมอเตอร์ลากจูงสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าชัยวิชิต,ณัฐธมรรษ,ธีระวัตน์รศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
33การศึกษาผลของพารามิเตอร์ต่างๆในวงจรเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่าที่ใช้ทดสอบขดลวดด้านแรงดันต่ำของหม้อแปลงจำหน่ายกานต์ธีร์,จีราพล,วรวุฒิผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
34การออกแบบวงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงที่สามารถหรี่แสงได้น.ส.กัลยา,ณัฏฐ์,ทศพลผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
35ชุดทดลอง Internet of Thingsศิวกร,สิทธินนท์ผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
36ดวงโคมไฟฟ้าภายในอาคารชนิดแอลอีดีสำหรับกระตุ้นนาฬิกาชีวภาพราขพฤกษ์,วรากร,รวีโรจน์ผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
37ระบบ IoT สำหรับห้องปฏิบัติการธิติวุฒิ,ชยุตพงศ์,อนุรักษ์ผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
38ระบบควบคุมการเข้าถึงประตูน.ส.ณัฐณิชา,น.ส.สิรีธรผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
39ระบบ IoT สำหรับห้องประชุมคณาธิป,วิศรุต,ศุภชัจอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
40เกษตรอินทรีย์อัจฉริยะกันตภณ,น.ส.ธัญรัศม์อาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
41รถขนของด้วยระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารเดชาวัติ,วรายุทธ,อภิเดชอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
42การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับงานเกษตรกรรมในการเพาะปลูกมันหวานฐกานต์,ชนาธิปอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
43ระบบควบคุมและติดตามครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีอ่านความถี่สูงทิติธัช,น.ส.ปรียาภรณ์,น.ส.ปารณีย์ดร.จักรกฤช กันทอง
44ระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 6 kW ควบคุมโดย IoTธีร์ธวัช,นนท์นรัฐ,กัญจน์ดร.จักรกฤช กันทอง
45ระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 3 kW ควบคุมโดย IoTวิวรรธณา,อธิคม,น.ส.อัญนิสชาดร.จักรกฤช กันทอง
46ระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์อภิณัฐ,ธีรณัฎฐ์ดร.จักรกฤช กันทอง
47ระบบการสั่งงานด้วยเสียงณพล,นวัช,วรเทพดร.จักรกฤช กันทอง
48วงจรควบคุมแบบวงจรวงรอบปิดสำหรับวงจรแปรผันแบบทดสอบระดับแรงดันน.ส.สุกฤตา,น.ส.ปัณณิกาอาจารย์สาคร
49การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส โดยการทำให้ขนาดแรงดันต่อความถี่มีค่าคงที่ด้วยการใช้ dsPIC30F2010น.ส.ธันยพร,น.ส.รัชชกรอาจารย์สาคร
50อินเวอร์เตอร์ 1 เฟส ที่มีรูปคลื่นแรงดันขาออกแบบ 3 ระดับปฐมพงศ์,น.ส.พิชญาณี,นิธิพนธิ์อาจารย์สาคร
51การกำจัดฮาร์โมนิกส์ในวงจรอินเวอร์เตอร์น.ส.วรัญญา,น.ส.เบญจรัตน์,ปริวรรคอาจารย์สาคร

ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่เรื่องชื่อผู้ทำโปรเจ็คอาจารย์ที่ปรึกษา
1การป้องกันอันตรายจากผลสืบเนื่องของกระแสไฟฟ้า (ภายใน) (ระยะที่ 1)น.ส.กรรณิการ์อาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ 
2เครื่องตรวจจับกระแสโคโรน่าโดยใช้โรโกสกี้คอลล์กฤษฎิ์,ณัชพล,รัตนพงศ์อาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ 
3เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชัน ระยะที่ 1(ในส่วนสปาร์กแกปตัดคลื่น Chopped Gap CG) สรวิทย์,อานนท์อาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ 
4การทดสอบคุณภาพสายไฟฟ้าชนิด VAF และ IEC 01 ตามมาตรฐาน มอก.11-2553 เล่มที่ 2 ข้อที่ 2 สิรวิชญ์,เรืองวิทย์,ธนวิทอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ 
5อุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือชนิดไร้สายธนโชติ,น.ส.ธิรดา,น.ส.นิศารัตน์ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง
6เตาเผาขยะแบบเหนี่ยวนำสำหรับขยะติดเชื้อพัชราภรณ์,อดิศรผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง
7การใช้งานมอเตอร์กระแสตรงไร้แปลงถ่านในระบบปรับอากาศภานุวัฒน์,สรัญพงษ์ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง
8การตรวจจับกระแสไฟฟ้าไหลวนในตัวถังของอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าแบบฉนวนก๊าซกวิน,กันย์,กิตติชัยผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
9การออกแบบโหลดภาระมาตรฐานเพื่อทดสอบความถูกต้องของหม้อแปลงกระแสตามมาตรฐาน IEC 61869-1 (2012) และIEC 61869-2 (2012)ณรงค์ฤทธิ์,ธัชกร,ไสวผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
10การออกแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับระบบไฟฟ้าใต้ดินตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงกฤษณพงษ์,วรพลผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
11แรงดันเบรกดาวน์ของฉนวนไม้ที่แช่ในน้ำมันหม้อแปลงพีรพงศ์,น.ส.ศรัณย์รัชต์,น.ส.อรปรียาผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
12การศึกษาผลกระทบของมลภาวะที่จุดสัมผัสของสายเคเบลและเคเบิลสเปเซอร์โดยใช้โปรแกรม Opera 3D 12.0นพดล,น.ส.นภัสสร,ศุภวิชญ์ผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
13การออกแบบและสร้างชุดทดสอบการป้องกันไอเหลือของสาร RTV ที่ใช้เคลือบลูกถ้วยฉนวนวรธน,ณัฐวัตรผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
14ระบบจำลองสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติศุภโชค,ธีรภัทร์,วัฒนาผศ. ทัศนีย์ ชยาวนิช
15อุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับการประยุกต์ใช้กับระบบพลังงานแสงอาทิตย์กิตติคุณ,ธนกรผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์ 
16การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีการจ่ายไฟฟ้าจากยานยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่กริดที่มีผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าศฤงคาร,สรัลผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์ 
17การศึกษาระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติรุทธกร,น.ส.ศิริวรรณ,น.ส.พิชญรัตน์ผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์ 
18อินเวอร์เตอร์ส่งกำลังไฟฟ้าแบบสองทิศทางน.ส.จุฑามาศ,ชัชดลผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์ 
19อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกริดในระบบไมโครกริดวิธวินท์ผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์ 
20อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อกริดที่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าวชิรวิทย์,ปริวัติผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์ 
21วงจรลดทอนระดับแรงดันแบบเรโซแนนท์สวิตซึ่งขณะแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์ชนาธิป,ณัฐพงษ์,สหภาพอาจารย์สาคร
22อินเวอร์เตอร์แบบติดตั้งแยกอิสระน.ส.กรญา,ธนดล,น.ส.สุภาพรอาจารย์สาคร
23เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเหนี่ยวนำแบบกระตุ้นด้วยตัวเองน.ส.ณัฐสิมา,ภาณุภัทร,ธนพงษ์อาจารย์สาคร
24วงจรแก้ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าสำหรับวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงแบบทบระดับที่ใข้เทคนิคอินเตอร์ลีฟสถาปัตย์,ธวัชชัยอาจารย์สาคร
25การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก (รีดร้อน-รีดเย็น)น.ส.ณิชากรผศ. ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร
26การออกแบบวงจรฟิลเตอร์สำหรับเตาหลอมชนิด EAFวิภาคย์ผศ. ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร
27การชาร์จแบตเตอรี่โดยพลังงานแสงอาทิตย์กฤตนัย,นวภัทร,มาโนชญ์อาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
28แบตเตอรี่สำรองสำหรับไฟฉุกเฉินพัณณ์ณิน,ภานุอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
29อากาศยานปีกหมุนสี่ใบพัดไร้คนขับดิษพงษ์,วรัญญู,วิชชากรอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
30ชุดควบคุมเครื่องดูดยกเหล็กน.ส.กันยารัตน์,ประวิตรอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
31เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสน.ส.พรรณพิกาอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
32การศึกษาระบบทดสอบคุณภาพกำลังไฟฟ้าแบบหลายช่องสัญญาณสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมน.ส.พรรณราย,เมธานันท์,ปาณัทอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
33หม้อแปลงซิกแซกน.ส.อนัญพร,คทาวุธ,นาาวีผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
34การศึกษาผลกระทบต่อแรงดันขาออกของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส เมื่อเหลือแรงดันขาเข้า 2 เฟสน.ส.นภัสสร,น.ส.เพชรรัตน์,น.ส.วิไลวรรณผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
35เครื่องแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงจากโซล่าเซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสคุณากร,ปฏิพล,รัฐธรรมผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
36วงจรขับแอลอีดีแบบ Self-Oscillationน.ส.นภัสวรรณผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
37การออกแบบมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม JMSGธนาคม,พลวสิษฐ์รศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
38ระบบการแสดงอารมณ์ของเพลงด้วยแสงโดยการตรวจจับคอร์ดแบบอัตโนมัติน.ส.โชติกา,ธนพล,นพคุณดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
39แบบจำลองการควบคุมระบบแสงสว่างและอุณหภูมิอัตโนมัติ (Hardware)ทศพร,น.ส.วรินธรณ์ดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
40แบบจำลองการควบคุมระบบแสงสว่างและอุณหภูมิอัตโนมัติ (Software)ฎลทรรศ,วัชรินทร์ดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
41ระบบตรวจจับและวิเคราะห์สิ่งกีดขวางสำหรับการขับเคลื่อนรถยนต์ต้นแบบจิราเมธ,ณัฐพงษ์,ณัฐวุฒิดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
42การตรวจจับและระบุตำแหน่งของวัตถุดิบบริเวณโดยใช้อัลตร้าโซนิคกิตติพัฒน์,สมิทธ์ดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
43ระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติสำหรับโคมไฟถนนที่ใช้หลอดสารกึ่งตัวนำเปล่งแสงน.ส.ฐิติพร,มาโนชรศ.ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
44การออกแบบสีของแสงสว่างจากหลอด LED เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของผักใบเขียวน.ส.พรธวัล,อิทธิกร,สหธัชรศ.ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
45การวัดและประเมินการให้แสงสว่างไฟถนนกิตติพัฒน์,น.ส.กรกนก,น.ส.ดวงกมลอาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์
46ระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้กับระบบส่องสว่างด้วยหลอด LED ในบ้านพักอาศัยกิติพัจจ์,น.ส.จิระภัทร,น.ส.นัจนันท์อาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
47การศึกษาระบบส่องสว่างภายในหอสมุด มจธ. ด้วยหลอด LEDน.ส.ชญานี,ราชสกุลอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
48การอนุรักษ์พลังงานระบบส่องสว่างในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยลอด LEDปิยณัฐ,น.ส.พิชญานินอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
49การศึกษาศักยภาพการติดตั้ง Solar Rooftop บนอาคาร มจธ.ประวีณ,น.ส.พิชญนันท์อาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
50เครื่องวัดความยาวสายไฟชานนท์,รัฐนันทื,ภาณุวัสผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
51การศึกษาผลกระทบของฝุ่นดินและฝุ่นทรายต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์วรทัศน์,น.ส.กุลธิดาผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
52รถเข็นไฟฟ้าวงศกร,สุภิวัฒน์,ชนิดผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
53แบบจำลองรถไฟฟ้าภัคพล,อนุชิตผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
54แบบจำลองบ้านพลังแสงอาทิตย์นรุตม์ชัย,ธนิตศักดิ์ผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
55ชุดรถน้ำอัตโนมัติควบคุมด้วยความชื้นสำหรับแปลงเกษตรณัฐภาส,บุญฤทธิ์ผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
56เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1.2/50 µs 800 kV ระยะที่ 4ณัฐนันท์,น.ส.แพรววนิต,กิตติพัฒน์อาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
57การป้องกันอันตรายจากกระแสฟ้าผ่าภายนอก (ระยะที่ 1)เจตนิพันธ์,น.ส.นิชดาอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ

 


ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่เรื่องชื่อผู้ทำโปรเจ็คอาจารย์ที่ปรึกษา
1การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดกระแสอิมพัลส์ขนาด 3 kA 8/20 µs (ระยะที่ 3)น.ส.สุพนิฎา,นเรศอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
2ออกแบบและสร้างเครื่องวัดกระแสโคโรนาโดยความต้านทานชั้นท์ชนิดคาร์บอนแบบทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมน.ส.กัลยาณี,น.ส.นัชชา,อาคมอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
3เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1.2/50 µs 800 kV 40 kJ ระยะที่ 3จุลมินทร์,น.ส.ชนาพร,น.ส.สุทัตตาอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
4เครื่องตรวจสอบคุณภาพสายไฟฟ้า (ตามมาตรฐาน มอก.11 เล่ม 2-2553 ข้อ 2.1 และ 2.4อดิรุจ,อนพัทย์,อรถวุฒิอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
5การศึกษาาระบบ KMUTT SCADA เพื่อป้องกันหม้อแปลงจิรพงศ์,ธนวัฒน์ผศ.ทัศนีย์ ชยาวนิช
6การวิเคราะห์ผลกระทบของแหล่งผลิตไฟฟ้ากระจายตัวด้วยโปรแกรม DIgSilentพชร,น.ส.สรวรรณผศ.ทัศนีย์ ชยาวนิช
7การศึกษาระบบ KMUTT SCADA เพื่อป้องกันมอเตอร์รัฐวิชญ์,ศุภกรผศ.ทัศนีย์ ชยาวนิช
8การศึกษาการออกแบบและการควบคุมดี-สแตตคอมสำหรับการแก้ไชปัญหาแรงดันกระเพื่อมกรณ์,น.ส.ณัฐกานต์,น.ส.สุภชาผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
9การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส เข้ากับระบบการไฟฟ้าจักรกฤษณ์ผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
10เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบบีดินิกฤตณัฐ,สมศักดิ์ผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
11การตวบคุมความเร็วมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรโดยใช้วิธีควบคุมเวกเตอร์คอนโทรลปวีณ,กฤติน,กิตติภณผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
12การออกแบบและจำลองการทดงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสโดยใช้โปรแกรม J-MAG Designerศุภศร,ปิยพนธ์,ยุทธอมรผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
13การศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟ้าที่จุดสัมผัสของสายเคเบิลและเคเบิลสเปเซอร์ขณะมีการพัน Snap Tie โดยใช้ Finite Elementน.ส.จิตสุภา,วัชรพลผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
14การทดสอบการเร่งการเสื่อมสภาพของสาร RTV ที่ใช้เคลือบลูกถ้วยดวัน,น.ส.ศศิวิมลผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
15เครื่องกำเนิดสวิตชิ่งอิมพัลส์รชต,อิทธิพันธ์ผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
16การออกแบบวงจรเครื่องกำเนิดแรงดันพัลส์หน้าคลื่นชันระดับนาโนวินาทีปัณณวิชญ์,น.ส.สุธีรา,น.ส.พรรณนาราผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
17การออกแบบและสร้างชุดทดลองการวาบไฟในสภาวะเปียกตามมาตรฐาน IEEE Std.4 (2013)ชนกชนม์,น.ส.หทัยรัตน์,พศวัตผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
18การชดเชยกำลังรีแอคทีฟด้วยวงจรเรโซแนนซ์สำหรับระบบชาร์จแบบไร้สายกมล,พงศ์ธร,วัชรพงษ์ผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
19การศึกษาการออกแบบและพัฒนาขดลวดระบบการส่งพลังงานแบบไร้สายน.ส.ปววรรณ,ปวเรศ,วัชรวิทย์ผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
20การออกแบบเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำสำหรับงานเชื่อมในระบบปรับอากาศปรัชญา,ภุชงค์ผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
21ชุดทดสอบพฤติกรรมของเทอร์โมอิเล็กทริกศรัณยู,วัชรพรผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
22เครื่องทดสอบความคลาดเคลื่อนมิเตอร์ไฟฟ้าแบบ 1 เฟส แบบจานหมุน 5 (15) แอมป์ธีรพล,เบญจพล,พีระสุขผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
23เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า 1 เฟส ชนิดเต้ารับธีริศ,ธนาธิปอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
24การศึกษาการวัดความต้านทานการต่อลงดินภาณุพงศ์,น.ส.ยลดา,สุภศินอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
25ระบบควบคุมการต่อโหลดอัตโนมัติคฑาธร,วัชรินทร์,สันติสุขอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
26ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารข้อมูลเครื่องวัดกำลังไฟฟ้าแบบดิจิตอลจิรัฐติวัฒน์,ชยรพ,พรหมอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
27การเชื่อมโยงข้อมูลจากคอนโทรลเลอร์ปริมาณหลายหน่วยมายังส่วนกลางกรกฏ,เลิศลักษณ์,คณินดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
28บ่อเลี้ยงปลาระบบอัตโนมัติชูเกียรติ์,วจนจิตรดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
29ชุดทดลองการควบคุมระบบทางกั้นรถไฟจำลองโดยใช้ PLCวุฒิชัย,น.ส.สโรชาดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
30เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์ที่ใช้เทคโนโลยี MPPT เขมชาติ,ธีรเมศร์,สุรธวัชดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
31อุปกรณ์ควบคุมแถบไฟแอลอีดีธนิจ,กฤษณพงศ์ดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
32ต้นทุนตลอดการใช้งานของระบบรถไฟฟ้าจีรายุ,วีระชน,อานนท์รศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
33ชุดขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าพรภวิษย์,น.ส.ศิรภา,ศุภณลรศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
34แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและไฟส่องสว่างสำหรับจักรยานพงศกร,สรวิชญ์อาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
35วงจรขับไดโอดเปล่งแสงควบคุมการทำงานตามการเคลื่อนไหวน.ส.ธันยธร,รุจทิพันธ์อาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
36ตัวแปลงพลังงานไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระดับแรงดันมาตรฐาน USB สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ปิยะพล,น.ส.รัตติกาล,น.ส.วาลีอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
37อุปกรณ์สำหรับเลือกช่องสัญญาณสำหรับงานตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าคณัสนันท์,ชัยวัฒน์อาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
38อุปกรณ์จัดการพลังงานและแสงสว่างรัชชานนท์,วัชริศ,ณัฐพากย์อาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
39เครื่องประจุแบตเตอรี่จากพลังงานจลน์จิรภัทร,วีรภัทรผศ. ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร
40เครื่องถ่ายโอนพลังงานแบบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่โทรศัพท์ตะวัน,วีรภัทรผศ. ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร
41เครื่องประจุแบตเตอรี่จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดอริญชย์,เอกวัฒน์อาจารย์สาคร
42การสับสวิตซ์ในวงจรแก้ตัวประกอบไฟฟ้าโดยไม่มีกระแสกระชากจิรภัทร์,ณัฐวิชญ์,ณัฐนนท์อาจารย์สาคร
43การจำลองกราทำงานเครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟสสันติพรอาจารย์สาคร
44เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 3 เฟสน.ส.เบญจพร,น.ส.สุพัตราอาจารย์สาคร
45อิเล็กทรอนิกส์โหลดกระแสตรงสำหรับทดลองแบตเตอรี่ณัฐภควัต,อนวัช,กานต์อาจารย์สาคร

 


ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่เรื่องชื่อผู้ทำโปรเจ็คอาจารย์ที่ปรึกษา
1ศึกษาและออกแบบสีของแสง LED สำหรับการเจริญเติบโตของพืชใบเขียวและไก่เนื้อนฤพนธ์, วิสิทธิ์รศ.ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
2เครื่องจำลองแสงอาทิตย์เทียมศักดา, ธีรพงศ์, อรรถกรดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์
3เครื่องควบคุมแรงดันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ 3 เฟสขณะทำงานโดยลำพังทวิรท, ทิชานนท์ดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์
4เครื่องควบคุมความเร็วรอบของกังหันน้ำแบบเพลตันขนาด 1 kWทรงพลดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์
5เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า 3 เฟสอัตโนมัติ ระยะที่ 2เจษฎาพรดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์
6เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 50 kVAณัฐกิจ, อดิศรดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์
7การศึกษาแบบจำลองสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างรถไฟฟ้าต่อระบบขนส่งกำลังไฟฟ้าพุทธา, น.ส.ยลวิภาผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
8กังหันลมผลิตไฟฟ้าโดยใช้แหล่งกำเนิดจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์น.ส.กิตจาภรณ์, สิรวิชญ์ผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
9เครื่องอบไล่ความชื้นสำหรับสวิตซ์สูญญากาศศิวกร, ภัทรดนัย, อนณผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
10เครื่องเติมอากาศโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์วงศธร, อภิวัฒน์ผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
11การศึกษาศักยภาพแหล่งพลังงานลมเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับในทะเลอ่าวไทยธาตรี, น.ส.นพนันท์ผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
12การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าน.ส.ศศิธร, เมธาวุฒิ, โอบกิจผศ.ทัศนีย์ ชยาวนิช
13ชุดสาธิตการทำงานของ KMUTT SCADAปริพัตร, รัตติพงศ์ผศ.ทัศนีย์ ชยาวนิช
14ชุดทดสอบการกระจายแสงของดวงโคมน.ส.กมลเนตร, ภาณุภัทร์อาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
15การประยุกต์ใช้ LabVIEW ในงานวิศวกรรมไฟฟ้าชานนท์, ชโยดม, นวันธรอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
16ชุดทดสอบค่า EER สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนจิระวัฒน์, น.ส.สิริกุลอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
17ชุดควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ (ระยะที่ 1)น.ส.กรวิการ์, น.ส.เพชรรัตน์อาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
18วงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงด้วยแรงดัน 12 โวลต์สิทธิพัฒน์, ณัฐสิทธิ์อาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
19วงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงคุณานนท์, ฉัตรพงศ์, สิริอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
20การประจุแบตเตอรี่แบบไร้สายนราฤทธิ์, น.ส.นิชนันท์, เพชรอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
21การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดกระแสอิมพัลส์ขนาด 3 kA 8/20 μsศิรยศ, ทวีศักดิ์อาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
22ความต้านทานชั้นท์ชนิดคาร์บอนแบบทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมเอกลักษณ์, โกวิทอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
23เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1.2/50 μs 80 kV 40kJ ระยะที่ 2น.ส.ทิพกฤตา, ธนากร, ปริเยศอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
24เครื่องตรวจสอบคุณภาพสายไฟ (ตามมาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 2-2553 ข้อ 2.2 และ 2.3)กวิน, ณัทธ, ภาสกรอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
25ระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ (ด้วยเซนเซอร์)ดิษฐพงษ์, ทัศน์พล, ธเนศดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
26ระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ (เครื่องควบคุมเชิงตรรกที่สามารถโปรแกรมได้)ณัฐภัทร, ปภพ, พีรวุฒิดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
27เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดและหรี่ความสว่างอัตโนมัติ (ระบบควบคุมระยะไกล)ศุภกร, ศุภวิชญ์ดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
28ระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ (จอแสดงผล)จตุพร, ไตรรัน์ดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
29การขับเคลื่อนและควบคุมความเร็วของมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรภายในศุภณัฐ, พิพัฒน์รศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
30การจำลองระบบไฟฟ้าสำหรับจ่ายรถไฟคณิน, พัชร, ภานุพงศ์รศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
31การพัฒนาโหลดเบรคมอเตอร์โดยชุดทดลอง Coupling Motorปุญญพัฒน์, วริศ, เพิ่มสกุลรศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
32ชุดขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าชนาธิป, นวพรรษรศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
33ชุดทดสอบหม้อแปลงระบบจำหน่าสำหรับการทดสอบกระแสกระตุ้นด้วยแรงดันต่ำ การทดสอบอิมพิแดนซ์รั่วไหลชนิดหนึ่งเฟส และการทดสอบกระแสลัดวงจรเทียบเท่าสามเฟสพงศธร, พาสุข, ชนะชัยผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
34เครื่องกำเนิดสัญญาณแกว่งตาม IEC 61000-4-12กสานติ์, นิติพลผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
35เครื่องกำเนิดรูปคลื่นแรงดันอิมพัลส์ทับซ้อนบนแรงดันกระแสสลับกฤษณะ, จตุพรผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
36การพัฒนาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงวโรดม, หฤษฎ์ผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
37การศึกษาการควบคุมเครื่องประจุแบตเตอรี่โดยใช้ dsPIC30F2010ธนากร, สุเมธ, น.ส.เสาวลักษณ์อาจารย์สาคร
38การควบคุมอินเวอร์เตอร์ชนิดหนึ่งเฟสประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายโดยใช้อุปกรณ์อนาลอคพีรนนท์, ศุกประกิจ, น.ส.อรนลินอาจารย์สาคร
39การควบคุมอินเวอร์เตอร์ชนิดหนึ่งเฟสประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายโดยใช้ dsPIC30F2010คุณากร, บวร, น.ส.พรทิพย์อาจารย์สาคร
40การควบคุมเครื่องประจุแบตเตอรี่โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์จตุชัย, สหวิชอาจารย์สาคร
41การศึกษาอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายอิมพีแดนซ์ทัตพงศ์, น.ส.นันทิพรผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
42เครื่องจำลองแผงเซลล์แสงอาทิตย์ณัฐพงศ์, รุจิกร, ศรันย์ภัทรผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
43การศึกษาการออกแบบและการควบคุมดี-สแตตคอมสำหรับการชดเชยโหลดไม่สมดุลกุลกวี, พีรวิชญ์ผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
44การประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าด้วยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (ระยะที่ 3)ทิวากร, ภานุเดช, น.ส.กัญจนาผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
45อินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์สำหรับเครื่องกำเนิดคลื่นอุลตร้าโซนิคเพื่อใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์วีรภัทร, สรัลศักย์ผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
46การศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัวสนามแม่เหล็กรอบขดลวดส่งกำลังไร้สายอรรณพ, ธนะสิทธิ์ผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
47การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับรถของเล่นธุวานนท์, น.ส.เปมิกา, ไพสิฐอ.อาทิตย์
48เครื่องประจุแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กิตตินันทน์, เอกธนาอ.อาทิตย์
49การออกแบบปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์โดยใช้วงจรกรองพาสซีพวีรวรรธ, ธันว์ผศ. ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร
50อุปกรณ์สวิตซ์ความเร็วสูงกฤษฎา, อดิเทพผศ. ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร
51การแก้ปัญหาแรงดันตกในระบบไฟฟ้าเนื่องจากการสตาร์ทมอเตอร์อนุวัฒน์, ยุทธพิชัย, ยุทธภูมิผศ. ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร

ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่เรื่องชื่อผู้ทำโปรเจ็คอาจารย์ที่ปรึกษา
1การออกแบบดวงโคมไฟถนน LEDน.ส.วิภาวรรณ, วุฒิชัย, พงศกรรศ.ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
2การออกแบบดวงโคมไฟ LED สำหรับผักกาดหอมและไก่เนื้อภัทรกร, น.ส.อมรา, เสฎฐวุฒิรศ.ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
3การจัดการพลังงานและการศึกษาแสงสว่างที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชน.ส.ณัฐนันท์, อนวัช, พงศกรรศ.ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
4การออกแบบดวงโคมไฟถนน LED สำหรับถนนสายย่อยณัฐพล, ยศกร, วสันต์ผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
5ชุดควบคุมความชื้นในดินสหรัฐ, น.ส.ภาวิณี, วรโชติผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
6การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านปิพอวิธวิทย์, ภูมิ, ภาณุวัฒน์ผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
7เครื่องไล่สุนัขโดยใช้เสียงความถี่สูงพิเชฐ, บูรณศักดิ์, ชัชชรินทร์ผศ.ทัศนีย์ ชยาวนิช
8การออกแบบการป้องกันกระแสเกินในระบบจำหน่ายกิตติธัช, น.ส.กุลนิภารัตน์, ธนกรผศ.ทัศนีย์ ชยาวนิช
9ชุดสาธิตเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น.ส.กีรติญา, ณัฐวัฒน์, น.ส.รินทร์ลภัสอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
10การศึกษาและการวางแผนเพื่อสร้างระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001ศจิษฐ์, น.ส.ชนิศา, น.ส.อลิสาอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
11การศึกษาพฤติกรรมการกระจายของแรงดันไฟฟ้าจากผิวน้ำลงสู่ดินพนิต, อาชชวัฒน์, น.ส.แคทรียาอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
12ชุดควบคุมเครื่องดูดยกเหล็กน.ส.สุภาพร, น.ส.อัทธนีย์อาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
13อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงณัฎฐวัฒน์, ถนัดกิจ, ทัตดนัยอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
14บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5ภูริณัฐ, สมพงษ์, น.ส.จุฑามาศอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม, ดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
15ผลกระทบของสนามไฟฟ้าที่มีต่อเซลล์เม็ดเลือดธาดา, ธีระพงษ์, ณัฐพงษ์อาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
16การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดกระแสอิมพัลส์ 8/20 μs 3 kAภาณุวัฒน์, ภูริชญ์, อมรเทพอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
17การออกแบบเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ขนาด 1.2/50 μs, 800 kV, 40 kJณัฐพงษ์, ธนาตย์, ศุภวุฒิอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
18การออกแบบและสร้างชุดทดสอบการตัดกระแสไฟฟ้ารั่วจิรายุ, ณัฐวุฒิ, วรางค์อาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
19วงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงยศสรัล, กรกชดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
20การศึกษาคุณลักษณะทางไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดต่าง ๆ นาคินทร์, ศุภโชค, น.ส.จุติพรดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
21ระบบ SCADA สำหรับการขนส่งทางรางเบื้องต้นจักรพงษ์, ตรรกพล, ธีรัชรศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
22พื้นฐานระบบอาณัติสัญญาณกิติวุฒิ, สุพจน์, โยธินรศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
23การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำในขบวนรถไฟฟ้าณัฐพล, ปิยะวัฒน์, พิธิวัฒน์รศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
24การสร้างชุดทดสอบการศึกษาการเกิดรอยไหม้บนผิวฉนวนโกเสศ, ธนาเทพ, ไชยวัฒน์ผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
25เครื่องวิเคราะห์ผลการตอบสนองความถี่ต้นทุนต่ำสำหรับวินิจฉัยหม้อแปลงน.ส.สุธิดา, กฤตวิทย์, ปราการผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
26การทดสอบการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสำหรับฟิวส์ในระบบไฟฟ้าแรงสูงรัฐวิชญ์, สุรเชษฐ์, อภิวิชญ์ผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
27การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส โดยวิธี V/f Controlพลฉัตร, อัสนี, วชิรพงศ์อาจารย์สาคร
28สามเฟสสแตนด์อโลนไซน์เวฟอินเวอร์เตอร์ธนวัฒน์, นิติพงศ์, พิษิณอาจารย์สาคร
29สามเฟสโซลาร์ปั๊มอินเวอร์เตอร์วริทธิ์, ภรัณยู, ทรงภพอาจารย์สาคร
30การศึกษาการออกแบบและการควบคุมดี-สแตตคอมสำหรับการชดเชยฮาร์มอนิกส์และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟวิบูลย์, หัฎฐะรัช, วันชนะผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
31การศึกษาระบบการจำลองระบบไมโครกิดภาณุพัฒน์, สุวศิน, อลงกรณ์ผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
32เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำสำหรับงานหลอมดีบุก ระยะที่ 2บุญพรินทร์, ปิยศักดิ์, นัทธพงศ์ผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
33การประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าด้วยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (ระยะที่ 2)พชรพงษ์, วรวิช, พีรธัชผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง

ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่เรื่องชื่อผู้ทำโปรเจ็คอาจารย์ที่ปรึกษา
1การออกแบบและเลือกสีของแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกุลชาด, ชัยสิทธิ์รศ.ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
2ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าจักรกฤษณ์, ณัฏฐ์รศ.ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
3เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้แม่เหล็กถาวรด้วยวิธีการยืดผังแม่เหล็กด้านเดียวสิทธานต์รศ.ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์
4เครื่องควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำหนึ่งเฟสชนิดเชื่อมต่อกริดที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงณภัทร, ณัฐกิตต์, ธนากรดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์
5ชุดสาธิตการอนุรัก์พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศธิติวุฒิ, ธีรวัฒน์, ศุภากรดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์
6การออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวรสำหรับกังหันลมแกนตั้งเมษา, ไมตรี, น.ส.วชิราวรรณผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
7เครื่องป้องกันสุนัขปัสสาวะใส่ล้อรถยนต์พงษ์วิจิตร, ภคพล, น.ส.มานิตาผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
8เครื่องทดสอบลูกถ้วยน.ส.จิตราพร, ชาญณรงค์, บุรินทร์ผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
9ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงานจิรพงศ์, ณภัทรผศ.ทัศนีย์ ชยาวนิช
10ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบไร้สายสำหรับผู้พิการทางการได้ยินภาณุวัฒน์, ภาสกร, ศรันย์ผศ.ทัศนีย์ ชยาวนิช
11การส่งค่าพลังงานไฟฟ้าระยะไกลด้วยระบบ GPRSศุภณัฐ, ณัฐ, ณัฐพลผศ.ทัศนีย์ ชยาวนิช
12ระบบเสริมการป้องกันไฟฟ้าแรงต่ำณัฐธิกร, ทักษ์ดนัย, น.ส.นงลักษณ์อาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
13อุปกรณ์ควบคุมกำลังไฟฟ้าน.ส.วริยา, น.ส.พิชชารัตน์, หฤษิตอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
14ชุดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าน.ส.ณัฏฐา, นิวัฒน์, วัฒนาอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
15ตัวขับ LED ชนิดกำลังสูงพิชญ์, น.ส.มัทวัน, น.ส.สุมินตราอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
16แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับห้องปฏิบัติการที่ควบคุมแรงดันและกระแสได้เผด็จ, ธวัฒชัย, วศินอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
17ชุดขับแอลอีดีกำลังสูงธโนทัย, นรภัทรอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
18

อุปกรณ์ปลดกระแสรั่ว
น.ส.จิตราวรรณ, รัฐพล, พงศุธรอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
19การออกแบบเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ ขนาด 1.2/50 μs, 1,200 kV , 60 kJ โดยสร้างขึ้น ขนาด 200 kV , 10 kJกิตติพงส์, พัฒน์, น.ส.มัณฑนาอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
20การออกแบบเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ ขนาด 8/20 μs และ 10/350 μs 3kAบริพัฒน์, วิกรม, ถาวรอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
21การออกแบบชุดทดลองเรื่องการควบคุมเครื่องจักรด้วยระบบ PLCกิตติพงส์, จักรพนธ์, วรุตม์ดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
22การออกแบบวงจรไดร์ฟเวอร์ขับหลอดแอลอีดีวุฒิชัย, น.ส.อริยะชน, เอกวิกรดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
23ระบบการตรวจสอบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้พีแอลซีปุณยวีร์, พงศกร, เกรียงไกรดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
24การศึกษาการขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านโดยไม่ใช้ตัวตรวจจับตำแหน่งปรุฬห์, น.ส.ปิยพรรศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
25เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับและการประยุกต์ณฐวัตน์, น.ส.ปราณิศา, ภาณุอาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์
26การศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบอิสระที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่มนัทธพงศ์, น.ส.สลิลรัตน์, สิรวิชญ์อาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์
27การศึกษาคุณสมบัติของเคบิลสเปเซอร์ที่มีผลต่อสนามไฟฟ้าบริเวณจุดสัมผัสกับสายเคเบิลอากาศโดยใช้โปรแกรมสามมิติเสกสรร, น.ส.ณิชกานต์อาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์
28โปรแกรมทำนายอายุการใช้งานหม้อแปลงตามมาตรฐาน IEC 60354กอบโชค, ณัฐวัฒน์, พงศ์ชนิศผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
29ชุดทดสอบดัชนีการป้องกันของเหลวของอุปกรณ์ไฟฟ้าดัชนีหลักที่ 2 ระดับการป้องกันที่ 4 แบบท่อแกว่ง (ระยะที่ 2)วรากร, กันต์ฐิติ, จักรพงษ์ผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
30ชุดคู่มือประกอบการทดสอบหม้อแปลงระบบจำหน่ายธงไชย, ปกพล, ปรานนท์ผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
31หลอดไฟ LED ขนาด T8 น.ส.กนกอร, กิตติธัช, น.ส.ณชนกอาจารย์สาคร
32หลักการตรวจจับกำลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบประจุแบตเตอรี่ที่ใช้ในโซลาร์เซลล์รณภพ, วินิจ, ซูกิฟลีอาจารย์สาคร
33เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิดจักษ์, ฐิติพจน์, อนันต์อาจารย์สาคร
34การศึกษาการกำเนิดโค้ดภาษาซีจากโปรแกรม MATLAB-SIMULINKน.ส.นวพรอาจารย์สาคร
35การศึกษาการแก้ไขปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าด้วยดี-สแตตคอมกิตติกร, วิศวัฒน์, เมธาวีผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
36การศึกษาการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำที่ความถี่สูงกฤษณพงศ์, นรุตม์, จักรกริชผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
37การศึกษาการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยการ์ดอินเตอร์เฟสแบบทันเวลา (ดีสเปซ)อภิวัฒน์ผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
38เครื่องให้ความร้อนเหนี่ยวนำสำหรับงานหลอมเหล็กกฤษฎา, ณัฐพล, ปกรณ์ผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
39เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำความร้อนน.ส.ชิดชนก, สุทธิรักษ์, ปกรณ์ผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
40การประจุแบตเตอรี่โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้าน.ส.พัชรมล, น.ส.ฤทัยรัตน์, ธนภูมิผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
41การประเมินกำลังงานสูญเสียในระบบไฟฟ้าเนื่องจากฮาร์มอนิกธรรมรัตน์, น.ส.วาสนา, เพชรอ.อิษฎา
42การประเมินปัญหาเรโซแนนซ์ในระบบไฟฟ้าธนกร, ภูมินทร์, จักรภพอ.อิษฎา
43การกรองสัยญาณแรงดันขาออกให้เป็นสัญญาณไซน์สำหรับชุดควบคุมความเร็วกิตติชัย, ณพธนพล, ตรีภพอ.อิษฎา
44Anti - Islanding สำหรับอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า ระยะที่ 2บูชาภัทร, สาธิต, เฉลิมเกียรติรศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

 1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
 2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
 1. Situs Judi Slot Terlengkap
 2. Situs Slot Online Terbaik Dan Terpercaya No 1
 3. Slot Pragmatic Play
 4. Situs Slot Online Terpercaya
 5. Kumpulan Situs Judi Slot Terpercaya
 6. Game Slot Online
 7. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 8. Situs Judi Slot Online Terpercaya 2021
 9. Slot Joker123
 10. Agen Slot Online Resmi
 11. Slot Deposit Pulsa
 12. Daftar Situs Judi Slot Terbaik Dan Terpercaya No 1
 13. AloJudi Slot
 14. Situs Slot
 15. Judi Slot Online Jackpot Terbesar Gampang Menang
 16. Mesin slot gacor 88
 17. Mesin slot
 18. Link Slot Online
 19. Slot Via Dana
 20. Daftar Situs Bo Slot Online Gacor Terbaik 2022
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Daftar Situs Judi Slot Online Terpercaya
 4. Judi Slot Terpercaya
 5. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 6. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 7. Slot Hacker
 8. Situs Slot Online Terbaik
 9. Slot Gacor Gampang Menang
 10. Slot Online
 11. Situs Slot Online Terbaik 2022
 12. Slot RTP Pragmatic
 13. Situs Slot Gacor 2022