Department of Electrical Engineering

Faculty of Engineering

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

ปริญญาตรี

โครงการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 หรือสายการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ.

​   *หมายเหตุ ข้อมูล ณ ปี 2559 ข้อมูลเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูเพิ่มเติม>>https://admission.kmutt.ac.th/bachelor#1

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

        →ข้อมูลค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาตรี ดูเพิ่มเติม

เกณฑ์การรับสมัคร

        →ข้อมูลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดูเพิ่มเติม

 

ประกาศการรับสมัคร

  •