Department of Electrical Engineering

Faculty of Engineering

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

ปริญญาโท

โครงการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1. แผน ก1 สำเร็จปริญญาตรี วศ.บ. ค.อ.บ. และ อส.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การสอนและคุมโครงงานในสถาบนการศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์การออกแบบ สร้างและวิเคราะห์ในงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ระบบควบคุมและเครื่องมือวัดหรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร

2. แผน ค2 สำเร็จปริญญาตรี วศ.บ. ค.อ.บ. และ อส.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่า

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ เฉพาะด้านมาตรวิทยาฯ เท่านั้น

4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ กําลัง และพลังงาน) โดยได้เกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป

5. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานหรือการทดสอบที่จัดโดยมหาวิทยาลัย กรณีที่นักศึกษาได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

6. คุณสมบัติอื่นๆ ตามดุลยพินิจคณะกรรมการประจำหลักสูตร

*หมายเหตุ ข้อมูล ณ ปี 2562 ข้อมูลเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูเพิ่มเติม

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร หรือสารสนเทศ หรือเทียบเท่า หรือ

2. สําเร็จการศึกษาร ะดับปริญญาตรีสาขา ใกล้เคียงที่มีประสบการณ์การทํางานด้านวิศวกรรม

*หมายเหตุ ข้อมูล ณ ปี 2562 ข้อมูลเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูเพิ่มเติม

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสารสนเทศ

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร หรือสารสนเทศ หรือเทียบเท่า หรือ

2. สําเร็จการศึกษาร ะดับปริญญาตรีสาขา ใกล้เคียงที่มีประสบการณ์การทํางานด้านวิศวกรรม

*หมายเหตุ ข้อมูล ณ ปี 2562 ข้อมูลเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูเพิ่มเติม

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

               ⇒ข้อมูลค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาโท ดูเพิ่มเติม

เกณฑ์การรับสมัคร

               ⇒ข้อมูลการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ดูเพิ่มเติม