Department of Electrical Engineering

Faculty of Engineering

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

ปริญญานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์

ปีการศึกษา 2561
ลำดับที่เรื่องชื่อผู้ทำโปรเจ็คอาจารย์ที่ปรึกษา
1ระบบควบคุมการผ่านเข้าออกโดยปัญญาประดิษฐ์ธัญวัฒน์,พงศกร,เอื้อการย์ดร.จักรกฤช กันทอง
2การใช้เทคโนโลยี IOT เพื่อตรวจสอบกราทำงานของ Capacitor Bankศิริพงษ์,สมนึก,สาธิตดร.จักรกฤช กันทอง
3การศึกษาเซนเซอร์ไลดาร์สำหรับขับเคลื่อนรถต้นแบบไร้คนขับเกริกเกียรติ,น.ส.กรรณิการ์,น.ส.ญาดาดร.จักรกฤช กันทอง
4ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์โดยปัญญาประดิษฐ์สุรเกียรติ,ธัชพงษ์ดร.จักรกฤช กันทอง
5อุปกรณ์ระบุตำแหน่งผู้สูงอายุน.ส.ชัญญา,ภัทรพล,มหรรณพผศ.ทัศนีย์ ชยาวนิช
6การพัฒนาระบบ IOT ต้นแบบเพื่อตรวจเผ้าและบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในหอสมุด มจธ.ณภัค,น.ส.ศิริขวัญอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
7การพัฒนาระบบตรวจเฝ้าการทำงานของชุดตัวเก็บประจุแบบเวลาจริงน.ส.จุฑามาศ,ปฏิพัฒน์,น.ส.ปาณิศาอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
8เครื่องปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์อัตมัติไมฟาร์มธิรเดช,เสริมศักดิ์อาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
9เครื่องไล่สุนัขคมชาญ,น.ส.พิมพ์จุฑา,พิสิฐอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
10การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดกระแสอิมพัลส์ 8/20µs ขนาด 50kA 20kJพิสิฐ,ศรัญ,สุปกาณฑ์อาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
11เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1.2/50 µs 800kV 40kJ ระยะที่6สิงห์,อดิเทพ,เฉลิมรัฐอาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
12การทดสอบความเป็นไฮโดรโฟบิก (Hydrophobicity) ของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าน.ส.ภัทรพรรณ,น.ส.ศุภรัตน์อาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ
13ระบบเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติธนิสร,สุกนต์ธีดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
14การศึกษา Blockchainฉัตริน,ณฐกรดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
15การดึงค่าระดับความเครียดและสมาธิจาก Neurosky Mindwave EEG Sensor ด้วย Microcontrollerณภัทร,ณัชฎิลดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
16อุปกรณ์ตรวจสอบความลึกขณะลงเสาเข็มน.ส.ญาณิศา,ณฐพล,ณัฐภัทรดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
17การศึกษาและพัฒนาบล็อกเชนที่สามาถเก็บข้อมูลการแพทย์ทั่วไปทศัศยา,ชัยวุฒิ,วรธรรมดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
18เครื่องให้ยาอัติโนมัติศาสนวัตร,น.ส.สิรภัทร,น.ส.ชนิกานต์รศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
19การพัฒนาแหล่งกำเนิดแสงสำหรับการปลูกผักกาดหอมแบบไร้ดินอธิศอาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์
20การทำสเนคของสายเคเบิลต้ายดินน.ส.ณัชฌา,น.ส.เรณุกา,น.ส.ศศิประภาพรผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
21กรณีศึกษาการตรวจวัดการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมระดับ SMEsปัณณวัฒน์,เกียรติวัฒน์,ไพโรจน์ผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
22การศึกษาการเกิดแรงดันที่ตกคร่อมดินชั่วขณะในสถานีไฟฟ้าแบบฉนวนก๊าซธนชัย,ธีรภัทร,ปฐพีผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
23การออกแบบเบอร์เดนตามมาตรฐาน IEC61869-1 (2007) IEC61869-3 (2011) และ IEC61869-5 (2011) เพื่อทดสอบความถูกต้องของหม้อแปลงแรงดันวันปิยะ,ชาญณรงค์,ชานนผศ. ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
24เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายด้วยสัญญาณแสงภิญโญผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
25อุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าที่ส่งกำลังไฟฟ้าได้สองทิศทางแบบเฟสเดียวภานุวัฒน์,น.ส.ฤชากร,วรินทรผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
26การศึกษาการทำงานของหลอดไฟฟ้าเหนี่ยวนำน.ส.สรินยา,เกียรติศักดิ์,น.ส.จุฑาทิพย์ผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
27การศึกษาเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำโดยไม่ใช้เบ้าหลอมสำหรับงานอะลูมิเนีนม ระยะที่ 2ชยาภัส,ณัฐวุฒิ,ปวีร์วัชรผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
28การประยุกต์ใช้ระบบดีซีไมโครกริดเพื่อที่อยู่อาศัยโดยสามารถตอบสนองความต้องการทางไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้ากับผู้จำหน่ายพรเทพ,วรมินทร์ผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
29เครื่องทำลายหัวเข็มฉีดยาน.ส.ณริสญา,น.ส.นิรมล,น.ส.ปิยะดาผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
30การศึกษารูปแบบแรงดันสำหรับทดสอบความสามารถในการทนต่อสภาวะแรงดันต่ำชั่วขณะตามมาตรฐาน IEC TS 62910จิรพุทธ,วรวงศ์ผศ. ดร.อนวัช แสงสว่าง
31การออกแบบวงจรกรองความถี่แบบพาสซีฟสำหรับเตาหลอมเหนี่ยวนำชนัญพงศ์,นววิธ,บุญญากรผศ. ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร
32ระบบสตาร์ทมอเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยเทคนิคการลดแรงดันร่วมกับการชดเชยกำลังงานรีแอคทีฟน.ส.ณัฐรัตน์,ธนกฤต,น.ส.มนัสพรผศ. ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร
33การควบคุมไฟถนนโดยลอร่านราวิชญ์,ณัฐพงษ์ผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
34การพัฒนาระบบแสงสว่างสำหรับการปลูกพืชไร้ดินวสุภัทร,น.ส.ชมพูนุช,สหภาพผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
35อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จของแบตเตอรี่ธันยนนท์,โพชฌงค์ผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
36การพัฒนาระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบซิงโครนัสรีลักแตนท์ชนิดแม่เหล็กถาวรปาณัท,สราวุธ,เมธาผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
37อุปกรณ์รับส่งข้อมูล LoRa สำหรับรถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟ้ฟ้าปริญญา,ฐานิศ,น.ส.พีรญาอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
38อุปกรณ์แปลงข้อมูลจากม็อดบัสขึ้นสู่เครือข่ายไร้สายเพื่อแสดงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตนักคิด,กษิดิศ,ชยพลอาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม
39ระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาด้วยระบบ Internet of Things (IoT)ศิริพงษ์,น.ส.สุนิสา,ณรงค์ศักดิ์ผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
40การออกแบบตัวควบคุมของระบบไมโครกริดภูมิธนันท์,น.ส.ธนาภา,ณรงค์ศักดิ์ผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
41การพัฒนาระบบตรวจเฝ้าและควบคุมบ้านอัจฉริยะน.ส.ธีมาพร,น.ส.วรจรรย์อาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
42การศึกษาคุณสมบัติการสะท้อนแสงของผิวถนนลาดยางสำหรับประเมินสมรรถนะการส่องสว่างน.ส.กนกอร,น.ส.อภิชญาพรอาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์
43การศึกษาโซลิดสเตทเซอร์กิตเบรกเกอร์กระแสตรงกนธีผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
44การศึกษาระบบส่งกำลังแบบไร้สายนิติพล,วิศรุต,สุวิจักขณ์ผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ
45ชุดจำลองตำแหน่งของดวงอาทิตย์นิธิวัฒน์,น.ส.เบญญาภาอาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
46เครื่องตรวจสอบข้อสอบแบบปรนัยธีภพ,โรจนศักดิ์,น.ส.สุภาพรผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
47การศึกษาการตรวจวัดทางไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ภาคิน,ไวทยา,ศราวุฒิผศ. ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
48เครื่องออกกำลังกายด้วยหลักการเพียโซอิเล็กทริกไกรชนัญณ์,ชลธรผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
49การขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าปิยวิทย์,อธิปรศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
50การจำลองระบบจ่ายไฟฟ้าให้รถไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม Sidytracฤทธิเกียรติ,วัชรพงศ์,วาทินรศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ