Department of Electrical Engineering

Faculty of Engineering

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

FAQ ; ถามตอบ

คำถามที่พบบ่อย

Q: เรียนจบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง

A:ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง เช่น ในภาคอุตสาหกรรม สามารถทำงานเป็นวิศวกรระบบ วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง วิศวกรฝ่ายออกแบบ วิศวกรฝ่ายวิเคราะห์ วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้จัดการพลังงานประจำโรงงาน ในอาคารสูง สามารถทำงานเป็นวิศวกรระบบ วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง ผู้จัดการพลังงานประจำอาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในการไฟฟ้านครหลวง ภูมิภาค และฝ่ายผลิตได้ทั้ง 3 แห่ง อีกทั้งยังสามารถทำงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นวิศวกรให้บริการทางเทคนิคทั่วไป ทำงานออกแบบ งานรับเหมา งานติดตั้ง งานทดสอบ หรือวิศวกรฝ่ายขาย ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้ มีโอกาสที่จะก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการเอง สามารถศึกษาต่อในหลายสาขา เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านพลังงาน การบริหารและการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น และยังสามารถศึกษาได้จนถึงปริญญาเอก รวมทั้งสามารถก้าวเข้าไปทำงานในแวดวงพลังงานของประเทศ ตลอดจนรับราชการ หรือเป็นพนักงานในรัฐวิสาหกิจ การศึกษาในสาขานี้ จึงเอื้อต่อการเลือกทางเดินของชีวิตได้มาก สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เนื่องจากเป็นสาขาพื้นฐานที่มีความรู้กว้างขวาง


Q:มีทุนอะไรบ้าง

A: ระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก (ก่อนเข้าศึกษา)

-ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี ทุนการศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกให้ได้ผู้ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการดีเด่นและความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ กีฬา ผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผู้ที่ได้รับทุนนี้จะเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในสังคมนักศึกษา มจธ.

 -ทุนการศึกษาธรรมรักษา ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีคุณธรรมแต่ครอบครัวขาดโอกาสโดยไม่มีบุคคลในครอบครัวสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ หรือพื้นที่เสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ ให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว และสังคมหลังสำเร็จการศึกษา

 -ทุนการศึกษา 50 ปี มจธ. 50 ทุน สร้างคนเก่งและดี ในโอกาสครบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มจธ. มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างคนเก่งและดีตามวิสัยทัศน์ โดยคัดสรรนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจในการบริการสังคม และมีฉันทะที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ของ มจธ.

ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาปัจจุบัน

-ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ทุนพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ในด้านวิชาการและความสามารถเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น กีฬา ผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

 -ทุนให้เปล่าจากบริษัทและผู้มีจิตกุศล ทุนการศึกษาที่ได้รับจากบริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตกุศล เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้รับเงินบริจาคมากกว่า 200 ทุน ทั้งแบบต่อเนื่องจนจบหลักสูตรและแบบรายปี ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

 -ทุนจ้างงานนักศึกษา ทุนจ้างงานนักศึกษาเป็นกลไกการพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการฝึกทักษะทางสังคม สร้างความรับผิดชอบและหารายได้พิเศษ ในแต่ละภาคการศึกษา มจธ. มีทุนจ้างงานนักศึกษาจำนวนมาก ซึ่งผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

 -ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย ทุนที่ทำให้นักศึกษามีโอกาสเข้าถึงและสร้างทักษะการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สร้างความรับผิดชอบและให้มีฉันทะในการเรียนเนื่องจากเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการปฏิบัติงานจริง โดยผู้รับทุนต้องทำงานในกลุ่มวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย

-กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รัฐบาลให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายจำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา การให้ทุนพิจารณาจากรายได้ของครอบครัวเป็นหลักและผู้ได้รับทุน (ผู้กู้) เริ่มใช้คืนเมื่อมีรายได้เพียงพอสามารถเลี้ยงตัวได้

สามารถดูรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ >>https://sfa.kmutt.ac.th/


Q:ค่าเทอมเท่าไร

A:สามารถตรวจสอบค่าเทอมได้ที่ >>​ http://www.eng.kmutt.ac.th/admission/tuition-fee/#bachelor


Q:สิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้าง

A:-บริการสันทนาการ 

-หอพักนักศึกษา 

-ห้องสมุด 

-บริการอินเทอร์เน็ต 

-การเดินทาง 

ดูเพิ่มเติม >> https://www2.kmutt.ac.th/thai/abt_history/abt_facilities.html


Q: วิธีสมัครเข้าศึกษา

A: สามารถดูวิธีสมัครเข้าศึกษาได้ที่ >> https://admission.kmutt.ac.th/apply/bachelor