Department of Electrical Engineering

Faculty of Engineering

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

ทีมมดอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลค่ายดีเยี่ยม จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(2019)

     ทีมมดอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย นายวิริยะ ปาลวัฒน์ ประธานโครงการ นายกิติวงศ์ ชิณวงศ์ นายจักรกริช ฟั่นสาย นายคทาณัฐ รัตมณีนาวา นายชิษณุพงศ์ ฉัตรคุณเสถียร เป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะดำเนินงาน ที่ปรึกษาโครงการ คุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา

ได้รับรางวัลค่ายดีเยี่ยม จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธ์ จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จากการจัดโครงการ “มดอาสาพัฒนาชุมชน ตามรอยศาสตร์พระราชา” ภายใต้โครงการ กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสา พัฒนาสังคม รุ่น 11 ณ ชุมชนบ้านสิบหลัง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

โครงการมดอาสาพัฒนาชุมชน ตามรอยศาสตร์พระราชา ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนงบประมาณจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธ์ จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 11 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยโครงการมีแนวคิดในการน้อมนำพระราชดำริด้านจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นจิตอาสา ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชน พร้อมทั้งปลูกฝังการเป็นผู้นำที่เสียสละและมีจิตสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นนวัตกร นำองค์ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสา โดยมีการวางแผนการทำงานและคิดกิจกรรมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และกลุ่มนักศึกษา เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งกิจกรรมที่ทำนั้นจะเน้นการนำทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาไปปฏิบัติ เช่น การติดตั้งโซล่าเซลล์ การแก้ไขระบบไฟฟ้า เป็นต้น มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการคิดและลงมือทำ นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท