คำอธิบายหลักสูตร

       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม การเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนผ่านรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่นำความรู้ภาคทฤษฎีมาลงมือปฏิบัติจริงของรายวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐานในแต่ละหัวข้อย่อย เนื่องจากมีความสำคัญที่จะต้องได้รับความรู้ผ่านการทดลองปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหัวข้อนั้น ๆ จึงจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างทฤษฎีกับการทดลองจริง เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ที่ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ลดการเรียนแบบ Lecture Base เพียงอย่างเดียว มีการฝึกทักษะช่างไฟฟ้าพื้นฐานเพื่อนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าเห็นถึงลักษณะการทำงานในอาชีพ ทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานจริงผ่านการทดลอง เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลองได้ นอกจากนี้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมและองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 อีกทั้งได้จัดเตรียมให้โครงสร้างหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสภาวิศวกร (Thailand Accreditation Board of Engineering Education, TABEE) เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่การรับรองคุณภาพหลักสูตรในอนาคต ทำให้มั่นใจได้ว่า บัณฑิตที่จบมามีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหา สามารถออกแบบและลงมือสร้างผลงาน มีศักยภาพในการปรับตัวและเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและหลักสูตรมีการเตรียมพร้อมให้ได้รับการรับรองการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับบัณฑิตแบบยั่งยืน อีกทั้งยังมีความหลากหลายของรายวิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่ครอบคลุมด้านอาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งด้านระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแรงสูง ด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องกลไฟฟ้า และระบบขับเคลื่อน และด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน และมีรายวิชา Special Topic เพื่อให้สามารถเปิดรายวิชาใหม่ตามเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นได้ตามความต้องการ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะสอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ตลอดจนปลูกฝังการมีความสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิศวกร สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

 
Website for Education only | Department of Electrical Engineering, KMUTT