บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณาจารย์

 
ผศ.ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
 
ผศ.ดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

รศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ

รศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง

ผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก

ผศ.ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ

ผศ.ณัฐวุฒิ ชยาวนิช

อาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์

ดร.จักรกฤช กันทอง

ดร.ชาญชัย เตชะวัชราภัยกุล

ดร.สุภาพงษ์ นุตวงษ์

ดร.ณัฐพงศ์ หัชชะวณิช

ดร.อธิป ดุลย์จินดาชบาพร

อาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม

อาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ

อาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช

นักวิจัย


นายเกรียงไกร พัฒนภักดี

นายมาโนช แสนหลวง

บุคลากรสายสนับสนุน


นายดิเรก จรูญรอดดำรง

ส.อ.ภาณุพงศ์ เสือแก้ว

นางสาวอริศรา ขุนปักษี

นางสาววัลวิภา อุบลวัฒน์

นางสาวดวงเนตร มะหลี

นางสาวพิมพ์ลดา จรุงศรีนิธิยศ

นางสาวณธษา ธนาพลชยธร

นางสาวอนัญพร เงินธรรม

นายอรรถกาล เอนกวนิช

นางสาวรุจิกร แก้วนิล

นางสาวอรญา มงคลธง

นายนิพนธ์ เชยเสงี่ยม

นายสุวรรณ ขุนปักษี

นายเวทิน รัชตะหิรัญ

นายสุปัญญา คะตะวงศ์
 
 
Website for Education only | Department of Electrical Engineering, KMUTT