บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณาจารย์

 
ผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
 
ผศ.ดร.สุภาพงษ์ นุตวงษ์
เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 

รศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ

รศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง

ผศ.ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์

ผศ.ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ

ผศ.ณัฐวุฒิ ชยาวนิช

อาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์

ดร.จักรกฤช กันทอง

ผศ.ดร.ชาญชัย เตชะวัชราภัยกุล

ผศ.ดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา

ดร.ณัฐพงศ์ หัชชะวณิช

ดร.อธิป ดุลย์จินดาชบาพร

อาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม

อาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ

อาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช

ดร.อภิชัย สุยะพันธ์

นักวิจัย


นายเกรียงไกร พัฒนภักดี

นายมาโนช แสนหลวง

บุคลากรสายสนับสนุน


นายดิเรก จรูญรอดดำรง

นายณรัฐ ราชกรม

นางสาวอริศรา ขุนปักษี

นางสาวดวงเนตร มะหลี

นางสาวพิมพ์ลดา จรุงศรีนิธิยศ

นางสาวอรญา มงคลธง

นางสาวณธษา ธนาพลชยธร

นางสาวอนัญพร เงินธรรม

นายอรรถกาล เอนกวนิช

นายนิพนธ์ เชยเสงี่ยม

นายเวทิน รัชตะหิรัญ

นายสุวรรณ ขุนปักษี
 
 
Website for Education only | Department of Electrical Engineering, KMUTT